Herculaneum @ St. Clair Varsity Baseball

Herculaneum @ St. Clair Varsity Baseball

Union @ St. Clair 9th Baseball

Union @ St. Clair 9th Baseball

Festus @ St. Clair Varsity Baseball

St. James @ St. Clair 9th Baseball Game 1

St. James @ St. Clair 9th Baseball Game 2

St. James @ St. Clair 9th Baseball Game 2

St. Clair @ Sullivan Varsity Baseball

St. Clair @ Sullivan Varsity Baseball

St. Clair @ Sullivan JV Baseball